23948sdkhjf

Sveriges utsläpp av växthusgaser - så går det för industrin

Naturvårdsverket har nu publicerat statistik för utsläppen av växthusgaser för 2019. Utsläppen totalt minskar och även för industrin. 

Sveriges klimatpåverkande utsläpp (utsläpp av växthusgaser) var totalt 50,9 miljoner ton år 2019. Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent.

Utsläppen har minskat med 29 procent mellan åren 1990 och 2019. Den långsiktiga utsläppsminskningen har framförallt skett mellan år 2003 och 2014. Minskningen kan delvis förklaras av genomförda åtgärder (till exempel övergång till förnybar energi och energieffektivisering) och delvis av avstannad tillväxt inom industrin.

Som basår för beräkningarna av de territoriella utsläppen används året 1990. Flera åtgärder som har påverkat utsläppsutvecklingen infördes redan innan 1990.

– En stor del av utsläppsminskningen beror på minskad produktion och mildare väder. Det är inte så vi får en långsiktig effekt utan vi ser att det behövs ytterligare åtgärder för att minska utsläppen, säger Anna-Karin Nyström,chef på Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.

Industrin står för en ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. 2019 uppgick utsläppen till 16,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Järn- och stålindustri, mineralindustri och raffinaderier står för merparten av industrins utsläpp i dagsläget. Utsläppen från industrin består av utsläpp från tillverkningsprocesser, utsläpp från förbränning av bränslen samt så kallade diffusa utsläpp (till exempel utsläpp från vätgasproduktion samt läckage i gasledningar). 

2019 var utsläppen 22 procent lägre jämfört med 1990. Pappers- och massaindustrin står för den största minskningen, men även livsmedelsindustri, kemiindustri, och metallindustrier har haft minskade utsläpp.

Utsläppsminskningen beror delvis på att biobränsleanvändningen ökat och oljeanvändningen minskat, men även på att ny processteknik införts inom exempelvis kemiindustrin.
Förändrade produktionsvolymer till följd av konjunkturförändringar inom de olika branschernas marknader har också påverkat utvecklingen. Den globala ekonomiska krisen under perioden 2008–2009 hade en stor inverkan på produktionsvolymen inom utsläppsintensiva branscher och bidrog därför till relativt låga utsläpp år 2009. Den ekonomiska återhämtningen tillsammans med en kall vinter orsakade däremot relativt höga utsläpp år 2010. 

Mellan 2014 och 2017 har utsläppen varit svagt ökande, för att sedan minska något de senaste två åren. Mellan 2019 och 2018 minskade utsläppen med 3 procent, vilket bestod framför allt av minskade utsläpp från raffinaderierna samt mineralindustrin. De minskade utsläppen från raffinaderierna beror på att två anläggningar haft underhållsstopp och de minskade utsläppen från mineralindustrin beror på minskad produktion av klinker. Utsläppen från järn- och stålindustrin har under 2019 ökat, vilket beror på ökad produktion i Sverige.

Hela Naturvårdsverkets statistik kan läsas på Naturvårdsverkets hemsida

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094